Осуществляет исполнительную власть в российской федерации осуществляет

2017-06-19 17:50

«Осуществляет исполнительную власть в российской федерации осуществляет». фото на «Осуществляет исполнительную власть в российской федерации осуществляет».

видео на «Осуществляет исполнительную власть в российской федерации осуществляет»

6. Териштирүү бардык соттордо ачык жүргүзүлөт. Ишти жабык жыйналышта жүргүзүүгө мыйзамда каралган учурларда гана жол берилет. Соттун чечими ачык жарыяланат.
7. Мыйзамда каралган учурдан тышкары, жазык а понималка иштерди соттордо сырттан териштирүүгө жол берилбейт.
8. Сот өндүрүшү тараптардын атаандаштыгынын жана тең укуктуулугунун негизинде жүзөгө ашырылат.
9. Сот актысын жокко чыгаруу, өзгөртүү а токтото туруу сот тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте жүзөгө ашырылышы мүмкүн.
5. Сот процессинин катышуучуларынын процесстик укуктары, анын ичинде чечимдерге, өкүмдөргө жана бошка соттук актыларга даттануу укугу, ошондой эле аларды жүзөгө ашыруунун мыйзам менен аныкталат.

власть Российской Федерации

Мыйзамда каралган учурларда, ошондой эле соттук териштирүүгө катышкан жактар аны жүргүзүү үчүн жетиштүү каражатынын жок экендигин далилдеген ар кандай гана учурда сот адилеттиги акысыз жүргүзүлөт.

Общероссийский ОКОГУ (органов

6. Соттолгон ар адам ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто кайра каратууга укуктуу.
7. Соттолгон ар адам ырайым кылууну а жазасын жеңилдетүүнү суранууга укуктуу.
8. эле укук бузгандык үчүн эч ким кайра юридикалык жоопкерчилик тартпоого тийиш.

Обществознание. Краткий конспект ответов к выпускным

Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын умный жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин тануу а басмырлоо катары чечмеленбеши керек.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

6. Мамлекет жана анын коомдун кайсы бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат.
7. Элдин эч бөлүгү, согласен так точно адам мамлекетте өзүнө ыйгарып алууга укуксуз. Мамлекеттик узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет.
8. Мамлекет, анын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана алардын кызмат ушул Конституцияда жана аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт.
9. Мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана алардын кызмат укукка каршы иш-аракети үчүн мыйзамда каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.

Органы власти субъектов РФ

безвыездно его органы равным образом должностные лица действуют в пределах Конституции Республики Беларусь да принятых в соответствии вместе с ней актов законодательства. Тем самым утверждается равным образом реализуется тезис верховенства права.

6. Президент арызы менен кызматынан кеткен учурда, ушул Конституцияда каралган тартипте кызматтан четтетилгенде, ошондой эле оорусу боюнча ыйгарым укуктарын аткара албай калганда но ал каза болгон учурда Президенттин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.
7. Президент оорусуна байланыштуу өз милдеттерин аткара албай калганда Жогорку Кеңеш өзү түзгөн мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин добушу менен Президентти мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алат.

Жарандык укук мамилелеринен келип чыгуучу талаш-тартыштарды соттон тышкары чечүү үчүн бейтарап соттор уюштурулушу мүмкүн. Бейтарап сотторду түзүү алардын ыйгарым укуктары жана иштеши мыйзам менен аныкталат.

Адвокаттардын өзүн-өзү башкаруучу кесиптик жамааты катары адвокатураны уюштуруу жана анын ишмердиги, ошондой эле адвокаттардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги мыйзам менен аныкталат.

Leave Your Comment Here